Panaszkezelési tájékoztató


Tisztelt Ügyfelünk! 

Társaságunk célja, hogy termékeinkkel, szolgáltatásainkkal és ügyfélkiszolgálásunkkal ügyfeleink elégedettek legyenek. Ennek ellenére előfordulhat, hogy ügyfelünknek (vagy akár bármely harmadik személynek, például érdeklődőnek, hiteligénylőnek) a termékünkkel, szolgáltatásunkkal kapcsolatban észrevétele vagy panasza van. Célunk, hogy a panaszos érdekeit szem előtt tartó és a fogyasztói bizalmat erősítő panaszkezelési gyakorlatot működtessünk, elősegítve ezzel a panaszok hatékonyabb rendezését, és a jövőbeni vitás helyzetek megelőzését. 

Kérjük, szíveskedjék figyelmesen elolvasni az alábbi tájékoztatást, amelyben a fogyasztói bejelentéseket és panaszokat kezelő szervezeti egységeinkről, az egyéb jogorvoslati lehetőségekről, valamint felügyeleti szervünkről tájékoztatjuk.

Amennyiben a kölcsönszerződéssel, szolgáltatásunkkal kapcsolatban bármilyen kérdése, problémája merülne fel, panaszát, megkeresését az alábbi elérhetőségeken jelentheti be:

SZEMÉLYESEN

A Társaság a személyesen tett szóbeli panaszokat valamennyi, az ügyfelek számára nyitva álló helyiségében – azaz valamennyi Ügyfélpontjában – fogadja, azok nyitva tartási idejében, melyről a Központi Telefonos Ügyfélszolgálaton (a belföldi vezetékes számként hívható +36 1 99 99 666-as telefonszámon) érdeklődhet, illetve foglalhat időpontot ügyintézésre. 

Az ügyfélpontok elérhetőségét és nyitva tartási idejét itt találja: Ügyfélpontok 


TELEFONON

A telefonon közölt panaszt a belföldi vezetékes számként hívható +36 1 99 99 666-as telefonszámon (Központi Telefonos Ügyfélszolgálaton) a Társaság munkatársai hétfőtől szombatig 7 óra 30 perctől 20 óráig fogadják.

ÍRÁSBAN

Az írásba foglalt panaszt

  • személyesen, vagy más által átadott irat, így különösen meghatalmazott útján;
  • postai úton a 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 10/B. (a levelet az Ügyféltájékoztatási Csoport részére címezve);
  • elektronikus úton a provident@provident.hu e-mail címen;
  • online a https://www.provident.hu, vagy a https://providentonline.hu weboldalak Kapcsolat menüpontja használatával
  • telefaxon a 06 1 354 4072-es számon juttathatja el Társaságunkhoz.

A panaszkezeléssel kapcsolatban részletes tájékoztatást a Panaszkezelési Szabályzat tartalmaz, melyet itt érhet el: Panaszkezelési Szabályzat.

Panaszát írásban az alábbi panasz-bejelentő nyomtatványon is bejelentheti: Panasz-bejelentő nyomtatvány

Panaszát írásban a Magyar Nemzeti Bank által a honlapján közzétett nyomtatványon is bejelentheti: https://www.mnb.hu/letoltes/fogyasztoi-panasz-szolgaltatonak-20180904-1.pdf

Tájékoztatjuk, hogy a beérkező panaszok kivizsgálását és megválaszolását a Társaság Ügyféltájékoztatási csoportja végzi. A panaszok  bejelentése, kivizsgálása, valamint megválaszolása térítésmentes. A panasz kivizsgálása során a Társaság minden esetben figyelembe veszi az összes vonatkozó körülményt, álláspontját ezek alapján alakítja ki. Társaságunk az Ön panaszát (a jogszabályban meghatározott kivételektől eltekintve) az átvételtől számított 30 naptári napon belül minden felvetésre kiterjedően, indoklással ellátva megválaszolja. Előfordulhat, hogy a panasz kivizsgálása során kiegészítő információkra is szükségünk lesz Öntől. Ebben az esetben kérjük, az ilyen irányú megkeresésünkkel kapcsolatban szíveskedjék munkatársainkkal együttműködni annak érdekében, hogy panaszának kivizsgálása és megválaszolása mihamarabb megtörténhessen.

Tájékoztatjuk, hogy panasza elutasítása, vagy a panasz kivizsgálására előírt 30 napos törvényi válaszadási határidő eredménytelen eltelte esetén – panasza jellege szerint – az alábbi hatósághoz, illetve testülethez fordulhat: 

Magyar Nemzeti Bank (a panasz kivizsgálására előírt 30 napos törvényi válaszadási határidő eredménytelen eltelte esetén, valamint a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény szerinti fogyasztóvédelmi rendelkezések megsértése esetén)

levelezési címe: 1534 Budapest BKKP Pf. 777
telefon: 06 80 203 776
e-mail cím: ugyfelszolgalat@mnb.hu
személyes ügyfélszolgálat: 1122 Budapest, Krisztina krt. 6.

Pénzügyi Békéltető Testület
 (a szerződés létrejöttével, érvényességével, joghatásaival és megszűnésével, továbbá a szerződésszegéssel és annak joghatásaival kapcsolatos jogvita esetén) 
levelezési címe: 1525 Budapest BKKP Pf. 172 
telefon: 06 80 203 776
e-mail: ugyfelszolgalat@mnb.hu
személyes ügyfélszolgálat: 1122 Budapest, Krisztina krt. 6.

Bíróság (referenciaadatok Központi Hitelinformációs Rendszer felé történő továbbításának, azok BISZ Zrt. általi kezelésének kifogásolása esetén a lakóhelye szerint illetékes járásbírósághoz fordulhat).

Természetesen a fentieken túlmenően is lehetősége van arra, hogy a hatályos irányadó jogszabályok szerint bírósági eljárást kezdeményezzen az adott eljárásra illetékes bíróság előtt.

Meghatalmazás
Tájékoztatjuk, hogy a nem saját nevében megtett panaszhoz elengedhetetlenül szükséges csatolni a formai és tartalmi szempontból megfelelő meghatalmazást is. Banktitoknak minősülő adatokat harmadik személy részére akkor adhatunk ki, ha ügyfelünk a rá vonatkozó, kiszolgáltatható banktitokkört pontosan megjelölve erre felhatalmazást ad. Az írásbeli meghatalmazás megadására sor kerülhet közokirati (közjegyző által hitelesített meghatalmazás) vagy teljes bizonyító erejű magánokirati (két tanú jelenlétében aláírt meghatalmazás) formában is. A meghatalmazottak eljárásának megkönnyítése érdekében az alábbi linken érhető el egy meghatalmazás minta: Meghatalmazás

***