KÖZLEMÉNY SZEMÉLYES ÜGYFÉLFOGADÁS ÚJRAINDÍTÁSÁRÓL

A Provident Pénzügyi Zrt. tájékoztatja Tisztelt Ügyfeleit, hogy a megfelelő biztonsági intézkedések betartásával, 2020. június 22. napjától új helyszínen, a 1134 Budapest, Váci út 49. alatti telephelyén biztosítja ügyfelei számára a személyes ügyintézés lehetőségét. Felhívjuk Tisztelt Ügyfeleink figyelmét arra, hogy a személyes ügyintézésre azok nyitvatartási idejében a Provident valamennyi Hitelpontjában továbbra is lehetőség van, amelyek elérhetőségéről az alábbi linken tájékozódhatnak: Hitelpontok

Javasoljuk, hogy a várakozás elkerülése érdekében szíveskedjenek a személyes ügyintézésre telefonos Ügyfélszolgálatunkon (a 06 80 60 60 60-as telefonszámon) előzetesen időpontot egyeztetni.

Ezen túlmenően, mivel a jelenlegi helyzet továbbra is fokozott óvatosságot igényel mindannyiunktól, javasoljuk, hogy amennyiben az ügyintézés nem igényel feltétlenül személyes egyeztetést, akkor annak lebonyolítása érdekében elsősorban elektronikus csatornánkat, telefonos ügyfélszolgálatunkat vegyék igénybe vagy postai úton juttassák el megkeresésüket Társaságunkhoz.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a munkatársak és az ügyfelek biztonsága, egészségének védelme érdekében a személyes Ügyfélszolgálaton továbbra is érvényben marad néhány biztonsági intézkedés. Ennek megfelelően az ügyfélfogadásra szolgáló helyiségében (irodában) egyszerre csak annyi ügyfél tartózkodhat, ahány ügyfélpult működik, illetve kizárólag az az ügyfél, akinek az ügyét éppen intézik, így kérjük, hogy lehetőség szerint kísérő nélkül érkezzenek.

Felhívjuk továbbá a figyelmet, hogy a várakozó ügyfelek kötelesek a 1,5 méteres védőtávolságot tartani egymástól. Az épületbe történő belépéskor az ügyfeleknek kötelező a szájat és az orrot eltakaró eszköz (például orvosi maszk, sál) viselése, valamint a kézmosás vagy kézfertőtlenítő használata. Az ügyfélfogadás során az ügyintézők szintén szájmaszkot viselnek.

Kérjük minden ügyfelünket, hogy saját és mások egészségének megóvása érdekében a személyes ügyintézést halassza el, ha fertőző betegségre utaló tünetet észlel saját magán vagy a közvetlen környezetében élőkön.

Elérhetőségeink:
Ingyenesen hívható telefonszám: 
06 80 60 60 60
E-mail cím: 
provident@provident.hu
Levelezési cím: Provident Pénzügyi Zrt., 1082 Budapest, Futó u. 47-53.

 

***


PANASZKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Tisztelt Ügyfelünk!

Társaságunk célja, hogy termékeinkkel, szolgáltatásainkkal és ügyfélkiszolgálásunkkal az ügyfeleink elégedettek legyenek. Ennek ellenére előfordulhat, hogy ügyfeleinknek (vagy akár bármely harmadik személynek, például érdeklődőknek, hiteligénylőknek) a termékünkkel, szolgáltatásunkkal kapcsolatban észrevételeik vagy panaszaik vannak. Célunk, hogy a panaszos érdekeit szem előtt tartó és a fogyasztói bizalmat erősítő panaszkezelési gyakorlatot működtessünk, elősegítve ezzel a panaszok hatékonyabb rendezését, és a jövőbeni vitás helyzetek megelőzését.

Kérjük, szíveskedjék figyelmesen elolvasni az alábbi tájékoztatást, amelyben a fogyasztói bejelentéseket és panaszokat kezelő szervezeti egységeinkről, az egyéb jogorvoslati lehetőségekről, valamint felügyeleti szervünkről tájékoztatjuk.

Amennyiben a kölcsönszerződéssel, szolgáltatásunkkal kapcsolatban bármilyen kérdése, problémája merülne fel, panaszát az alábbi elérhetőségeken jelentheti be:

SZEMÉLYESEN

A Társaság a személyesen tett szóbeli panaszokat valamennyi, az ügyfelek számára nyitva álló helyiségében

  • elsősorban a 1134 Budapest, Váci út 49. szám alatti telephelyén, munkanapokon 8 óra és 14 óra 30 perc között, továbbá
  • valamennyi Hitelpontjában fogadja, azok nyitvatartási idejében, melyről a Központi Ügyfélszolgálaton (06 80 60 60 60) érdeklődhet illetve foglalhat időpontot ügyintézésre.

A Hitelpontok elérhetőségét itt találja: Hitelpontok

Hitelpontjaink nyitva tartási idejéről kérjük tájékozódjon Központi Telefonos Ügyfélszolgálatunkon (06-80-60-60-60), ahol időpontot is tud foglalni az ügyintézésre.

TELEFONON

A telefonon közölt panaszt a 06-80-60-60-60-as telefonszámon (Központi Telefonos Ügyfélszolgálaton) a Társaság munkatársai hétfőtől szombatig 7 óra 30 perctől 20 óráig fogadják.

ÍRÁSBAN

Az írásba foglalt panaszt

  • személyesen, vagy más által átadott irat, így különösen meghatalmazott útján;
  • postai úton a 1082 Budapest, Futó utca 47-53. (a levelet az Ügyféltájékoztatási Csoport részére címezve);
  • elektronikus úton a provident@provident.hu e-mail címen;
  • telefaxon a 06 1 354 4072-es számon juttathatja el Társaságunkhoz.

A panaszkezeléssel kapcsolatban részletes tájékoztatást a Panaszkezelési Szabályzat tartalmaz, melyet itt érhet el: Panaszkezelési Szabályzat.

Panaszát az alábbi panasz-bejelentő nyomtatványon is bejelentheti: Panasz-bejelentő nyomtatvány

Panaszát a Magyar Nemzeti Bank által a honlapján közzétett nyomtatványon is bejelentheti: https://www.mnb.hu/letoltes/fogyasztoi-panasz-szolgaltatonak-20180904-1.pdf

Tájékoztatjuk, hogy panasza elutasítása, vagy a panasz kivizsgálására előírt 30 napos törvényi válaszadási határidő eredménytelen eltelte esetén – panasza jellege szerint – az alábbi hatósághoz, illetve testülethez fordulhat:

Magyar Nemzeti Bank (a panasz kivizsgálására előírt 30 napos törvényi válaszadási határidő eredménytelen eltelte esetén, valamint a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény szerinti fogyasztóvédelmi rendelkezések megsértése esetén)

levelezési címe: 1534 Budapest BKKP Pf. 777
telefon: 06 80 203 776
e-mail cím: ugyfelszolgalat@mnb.hu
személyes ügyfélszolgálat: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39.

Pénzügyi Békéltető Testület
(a szerződés létrejöttével, érvényességével, joghatásaival és megszűnésével, továbbá a szerződésszegéssel és annak joghatásaival kapcsolatos jogvita esetén)
levelezési címe: 1525 Budapest BKKP Pf. 172
telefon: 06 80 203 776
e-mail: ugyfelszolgalat@mnb.hu
személyes ügyfélszolgálat: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39.

Bíróság (referenciaadatok Központi Hitelinformációs Rendszer felé történő továbbításának, azok BISZ Zrt. általi kezelésének kifogásolása esetén a lakóhelye szerint illetékes járásbírósághoz fordulhat).

Természetesen a fentieken túlmenően is lehetősége van arra, hogy a hatályos irányadó jogszabályok szerint bírósági eljárást kezdeményezzen az adott eljárásra illetékes bíróság előtt.

Meghatalmazás
Tájékoztatjuk, hogy a nem saját nevében megtett panaszhoz elengedhetetlenül szükséges csatolni a formai és tartalmi szempontból megfelelő meghatalmazást is. Banktitoknak minősülő adatokat harmadik személy részére akkor adhatunk ki, ha ügyfelünk a rá vonatkozó, kiszolgáltatható banktitokkört pontosan megjelölve erre felhatalmazást ad. Az írásbeli meghatalmazás megadására sor kerülhet közokirati (közjegyző által hitelesített meghatalmazás) vagy teljes bizonyító erejű magánokirati (két tanú jelenlétében aláírt meghatalmazás) formában is. A meghatalmazottak eljárásának megkönnyítése érdekében az alábbi linken érhető el egy meghatalmazás minta: Meghatalmazás