KÖZLEMÉNY

A Provident Pénzügyi Zrt. tájékoztatja Tisztelt Ügyfeleit, hogy a veszélyhelyzetre tekintettel, a 1082 Budapest, Kisfaludy u. 32-38. szám alatti telephelyén a Kormány 145/2020. (IV.22.) rendelete értelmében, a személyes ügyfélfogadás ideiglenesen szünetel.

Ugyanakkor a Provident Pénzügyi Zrt. a hozzá érkezett jelzéseket, kérelmeket, bejelentéseket – a rendelettel összhangban – telefonos, elektronikus és postai úton továbbra is fogadja.

Ha befizetni szeretne, kérjük, válassza az átutalást saját netbankján keresztül. Fontos, hogy az átutalás közleményében a szerződésszámot tüntesse fel.
Ha igazolást szeretne átvenni, azt postai úton vagy e-mail útján megküldjük.
Ha panaszt szeretne tenni, vagy a hátralékáról/egyenlegéről érdeklődne, kérjük, elektronikus úton küldje meg részünkre a provident@provident.hu címre bejelentését, vagy hívja az ingyenesen hívható telefonszámunkat 06 80 60 60 60.

Elérhetőségeink:
Ingyenesen hívható telefonszám: 06 80 60 60 60
E-mail cím: provident@provident.hu
Levelezési cím: Provident Pénzügyi Zrt., 1082 Budapest, Futó u. 47-53.
Honlap: www.provident.hu

 

 

 

******


PANASZKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Tisztelt Ügyfelünk!

Társaságunk célja, hogy termékeinkkel, szolgáltatásainkkal és ügyfélkiszolgálásunkkal az ügyfeleink elégedettek legyenek. Ennek ellenére előfordulhat, hogy ügyfeleinknek (vagy akár bármely harmadik személynek, például érdeklődőknek, hiteligénylőknek) a termékünkkel, szolgáltatásunkkal kapcsolatban észrevételeik vagy panaszaik vannak. Célunk, hogy a panaszos érdekeit szem előtt tartó és a fogyasztói bizalmat erősítő panaszkezelési gyakorlatot működtessünk, elősegítve ezzel a panaszok hatékonyabb rendezését, és a jövőbeni vitás helyzetek megelőzését.

Kérjük, szíveskedjék figyelmesen elolvasni az alábbi tájékoztatást, amelyben a fogyasztói bejelentéseket és panaszokat kezelő szervezeti egységeinkről, az egyéb jogorvoslati lehetőségekről, valamint felügyeleti szervünkről tájékoztatjuk.

Amennyiben a kölcsönszerződéssel, szolgáltatásunkkal kapcsolatban bármilyen kérdése, problémája merülne fel, panaszát az alábbi elérhetőségeken jelentheti be:

SZEMÉLYESEN

A Társaság a személyesen tett szóbeli panaszokat valamennyi, az ügyfelek számára nyitva álló helyiségében

  • elsősorban a 1082 Budapest, Kisfaludy u. 32-38. III. emelet alatti telephelyén, ahol a panaszok kezelését végző Ügyféltájékoztatási csoport munkatársai elérhetőek
    -        munkanapokon hétfőn 8 órától 17 óráig,
    -        valamint keddtől péntekig 8 órától 16 óráig, továbbá
  • valamennyi Hitelpontjában fogadja, azok nyitvatartási idejében, melyről a Központi Ügyfélszolgálaton (06 80 60 60 60) érdeklődhet illetve foglalhat időpontot ügyintézésre.

A Hitelpontok elérhetőségét itt találja: Hitelpontok

Hitelpontjaink nyitva tartási idejéről kérjük tájékozódjon Központi Telefonos Ügyfélszolgálatunkon (06-80-60-60-60), ahol időpontot is tud foglalni az ügyintézésre.

TELEFONON

A telefonon közölt panaszt a 06-80-60-60-60-as telefonszámon (Központi Telefonos Ügyfélszolgálaton) a Társaság munkatársai a hét minden napján (hétvégén is) 7 óra 30 perctől 20 óráig fogadják.

ÍRÁSBAN

Az írásba foglalt panaszt

  • személyesen, vagy más által átadott irat, így különösen meghatalmazott útján;
  • postai úton a 1082 Budapest, Futó utca 47-53. (a levelet az Ügyféltájékoztatási Csoport részére címezve);
  • elektronikus úton a provident@provident.hu e-mail címen;
  • telefaxon a 06 1 354 4072-es számon juttathatja el Társaságunkhoz.

A panaszkezeléssel kapcsolatban részletes tájékoztatást a Panaszkezelési Szabályzat tartalmaz, melyet itt érhet el: Panaszkezelési Szabályzat.

Panaszát az alábbi panasz-bejelentő nyomtatványon is bejelentheti: Panasz-bejelentő nyomtatvány

Panaszát a Magyar Nemzeti Bank által a honlapján közzétett nyomtatványon is bejelentheti: https://www.mnb.hu/letoltes/fogyasztoi-panasz-szolgaltatonak-20180904-1.pdf

Tájékoztatjuk, hogy panasza elutasítása, vagy a panasz kivizsgálására előírt 30 napos törvényi válaszadási határidő eredménytelen eltelte esetén – panasza jellege szerint – az alábbi hatósághoz, illetve testülethez fordulhat:

Magyar Nemzeti Bank (a panasz kivizsgálására előírt 30 napos törvényi válaszadási határidő eredménytelen eltelte esetén, valamint a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény szerinti fogyasztóvédelmi rendelkezések megsértése esetén)

levelezési címe: 1534 Budapest BKKP Pf. 777
telefon: 06 80 203 776
e-mail cím: ugyfelszolgalat@mnb.hu
személyes ügyfélszolgálat: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39.

Pénzügyi Békéltető Testület
(a szerződés létrejöttével, érvényességével, joghatásaival és megszűnésével, továbbá a szerződésszegéssel és annak joghatásaival kapcsolatos jogvita esetén)
levelezési címe: 1525 Budapest BKKP Pf. 172
telefon: 06 80 203 776
e-mail: ugyfelszolgalat@mnb.hu
személyes ügyfélszolgálat: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39.

Bíróság (referenciaadatok Központi Hitelinformációs Rendszer felé történő továbbításának, azok BISZ Zrt. általi kezelésének kifogásolása esetén a lakóhelye szerint illetékes járásbírósághoz fordulhat).

Természetesen a fentieken túlmenően is lehetősége van arra, hogy a hatályos irányadó jogszabályok szerint bírósági eljárást kezdeményezzen az adott eljárásra illetékes bíróság előtt.

Meghatalmazás
Tájékoztatjuk, hogy a nem saját nevében megtett panaszhoz elengedhetetlenül szükséges csatolni a formai és tartalmi szempontból megfelelő meghatalmazást is. Banktitoknak minősülő adatokat harmadik személy részére akkor adhatunk ki, ha ügyfelünk a rá vonatkozó, kiszolgáltatható banktitokkört pontosan megjelölve erre felhatalmazást ad. Az írásbeli meghatalmazás megadására sor kerülhet közokirati (közjegyző által hitelesített meghatalmazás) vagy teljes bizonyító erejű magánokirati (két tanú jelenlétében aláírt meghatalmazás) formában is. A meghatalmazottak eljárásának megkönnyítése érdekében az alábbi linken érhető el egy meghatalmazás minta: Meghatalmazás