Visszaélés bejelentési rendszer

Provident Pénzügyi Zrt. kiemelt figyelmet fordít arra, hogy működése során a jogszabályi előírásoknak megfelelően, etikusan és felelősen járjon el. Ennek eleget téve a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény (Panasz tv.) alapján visszaélés-bejelentési rendszert üzemeltet. A munkáltatói visszaélés-bejelentési rendszeren keresztül tehető meg minden olyan bejelentés, amely alapján a bejelentő álláspontja szerint a Provident Pénzügyi Zrt. valamely munkavállalója, foglalkoztatottja megalapozottan gyanúsítható azzal, hogy jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekményt, mulasztást vagy visszaélést követett el, vagy megsértette a foglalkoztatás, vagy az etikus működés szabályait, továbbá pénzmosás vagy terrorizmus finanszírozása gyanúja esetén.

A bejelentéseket Provident Pénzügyi Zrt. az alábbi elérhetőségeken fogadja:

- a 06 20 881 06 70-es telefonszámon (ahhoz tartozó hangpostán);

https://report.whistleb.com/hu/ipf web felületen

a 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 10/B. szám alatti címre levélben megküldött küldemény útján. A postai úton tett bejelentés esetén az anonimitás megőrzése érdekében a borítékon fel kell tüntetni a „belső bejelentés” megjelölést.

személyesen [a személyes bejelentéshez időpontot egyeztetni az a) pontban megjelölt telefonszámon elérhető hangpostán lehetséges].

A fentiekben megadott elérhetőségeken a Provident Pénzügyi Zrt. kizárólag az olyan bejelentéseket fogadja, amelyek tárgya a bejelentő által tapasztalt, gyanított esetleges visszaélés, jogszabálysértés. A fogyasztók (ügyfelek, érdeklődők) a Provident Pénzügyi Zrt. tevékenységére, mulasztására, illetve szolgáltatására vonatkozó jelzéseiket, panaszaikat továbbra is a Panaszkezelési tájékoztatóban megadott módokon, illetve elérhetőségeken jelezhetik a Társaság felé. 

Tájékoztatjuk a bejelentőket, hogy:

 • A visszaélés-bejelentési rendszerbe a Panasz tv. 20. § (2) és (3) bekezdésében megjelölt természetes és jogi személyek jogosultak bejelentést tenni, így különösen a Provident Pénzügyi Zrt. munkavállalói, továbbá a volt munkavállalói, vagy munkaviszonyt létesíteni kívánó személyek (akinél a jogviszony létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött), valamint a Társasággal szerződéses viszonyban álló, vagy olyan személyek, egyéni cégek, akiknek a bejelentés megtételéhez vagy a bejelentés tárgyát képező magatartás orvoslásához vagy megszüntetéséhez méltányolható jogos érdekük fűződik.
 • A bejelentő dönthet arról, hogy a bejelentését névtelenül teszi-e meg, vagy feltárja személyazonosságát. Kérjük, hogy a bejelentés megtételekor jogi személy bejelentő esetén annak székhelyét és a bejelentést benyújtó törvényes képviselőjének nevét a bejelentő adja meg, továbbá nyilatkozzon arról, hogy a bejelentést jóhiszeműen teszi olyan körülményekről, amelyekről tudomása van, vagy kellő alappal feltételezi, hogy azok valósak. Az egyéb személyes adatok rendelkezésre bocsájtásáról a bejelentő dönt.
  • A telefonos úton tett bejelentésnél, amennyiben a hívószám megjelenítése engedélyezve van a hívó telefonkészülékén, a rendszer minden esetben rögzíti azt a telefonszámot, amelyről a hívás érkezik. Amennyiben a bejelentő névtelen bejelentést kíván tenni (azaz el kívánja kerülni, hogy az esetleges beazonosíthatóság lehetőségét), akkor a bejelentését telefonos úton a hívószám elrejtésével, továbbá email útján, illetve postai úton javasolt megtenni.
  • Valamennyi csatornán történő bejelentés esetén a vizsgálat során felmerülő kérdések tisztázása, illetve a vizsgálatot követően annak eredményéről történő tájékoztatás érdekében is megadhatja a bejelentő a telefonos elérhetőségét.
 • A bejelentést jóhiszeműen kell megtenni, a rosszhiszemű bejelentés jogi következményt vonhat maga után.
 • A bejelentés különleges személyes adatot az Általános adatvédelmi rendelet 9. cikke szerint tartalmazhat.
 • A Társaság bejelentéseket nyilvántartó rendszerébe nem kerül felvitelre a bejelentésben nem érintett harmadik személyre vonatkozó, a bejelentés kivizsgálásához nem szükséges, valamint a törvény szerint nem kezelhető adat.
 • A bejelentő és a bejelentett személyazonosságát a rendszer a vizsgálat valamennyi szakaszában bizalmasan kezeli.
 • A Provident Pénzügyi Zrt. a bejelentés kivizsgálása során minden esetben úgy jár el, hogy a nem névtelen bejelentő személyét a bejelentést kivizsgálókon kívül más ne ismerhesse meg.
 • A név nélküli vagy azonosíthatatlan bejelentő által megtett bejelentés vizsgálata a törvény szerint mellőzhető, de a Provident Pénzügyi Zrt. törekszik ezen bejelentések kivizsgálására.
 • A bejelentés kivizsgálása mellőzhető továbbá, ha

a) a bejelentést arra nem jogosult személy tette meg,

b) a bejelentés ugyanazon bejelentő által tett ismételt, a korábbi bejelentéssel azonos tartalmú bejelentés, illetve

c) a közérdek vagy a nyomós magánérdek sérelme a bejelentésben érintett természetes személy, illetve jogi személy jogainak a bejelentés kivizsgálásából eredő korlátozásával nem állna arányban.

 • A Provident Pénzügyi Zrt. a bejelentőt – ha azonosítható – tájékoztatja a vizsgálat lezárásáról, valamint a megtett intézkedésekről. A bejelentett személyt is tájékoztatja a bejelentésről, kivéve, ha ez a vizsgálatot meghiúsítaná. A tisztességes eljárás követelményének megfelelően biztosított, hogy a bejelentéssel érintett személy a bejelentéssel kapcsolatos álláspontját személyesen vagy jogi képviselője útján is kifejtse, azt bizonyítékokkal alátámassza.
 • A kivizsgálás törvényi határideje 30 nap, amely indokolt esetben maximum 60 nappal meghosszabbítható.
  • Ha a vizsgálat alapján a bejelentés nem megalapozott vagy további intézkedés megtétele nem szükséges, a bejelentésre vonatkozó személyes adatokat a vizsgálat befejezését követő 6 hónapon belül a Provident Pénzügyi Zrt. törli.
  • Ha a vizsgálat alapján intézkedés megtételére kerül sor – ideértve a rosszhiszemű bejelentővel tett intézkedést is – a bejelentésre vonatkozó adatok a bejelentés alapján indított eljárások jogerős lezárását követően kerülnek törlésre.

A bejelentés megtétele és vizsgálata során kezelt személyes adatok vonatkozásában az erre a tevékenységre vonatkozó adatkezelési tájékoztató nyújt további információt.