Fizetési nehézség és fizetési késedelem

Tudnivalók fizetési nehézség és fizetési késedelem esetén

A kölcsön törlesztése során adódhatnak olyan élethelyzetek, amikor rövidebb vagy hosszabb ideig nem képes a szerződésnek megfelelően törleszteni, így amennyiben akár előre látható, akár nem várt negatív változás áll be az anyagi helyzetében, azt mihamarabb, lehetőség szerint a fizetési késedelem bekövetkezését megelőzően jelezzék a Társaságunk felé a közös megoldáskeresés mielőbbi megkezdése érdekében.

KÉSEDELEM KÖVETKEZMÉNYEI

Amennyiben sajnálatos módon bekövetkezik, hogy késedelembe esik a kölcsön törlesztésével az alábbiakban összefoglaltuk, hogy milyen következményekkel számolhat egy késedelem esetén.

 1. KÉSEDELMI KAMAT

  Késedelmi kamat kerül felszámításra az esedékessé vált, de meg nem fizetett tőketartozás után.

  A késedelmi kamat az esedékességet követő naptól a tényleges megfizetésig kerül felszámításra, így a késedelmi kamat összege mindaddig nő, amíg a már esedékessé vált tőketartozás nem kerül megfizetésre.

  A késedelmi kamat mértékét a kölcsönre vonatkozó Kondíciós Lista tartalmazza.

  A késedelmi kamat az ügyleti kamat másfélszeresének 3 százalékponttal növelt mértéke, de legfeljebb az adott naptári félévre a június 1-én vagy a december 1-én érvényes jegybanki alapkamat 24 százalékponttal növelt mértékével megegyező mérték.

  Amennyiben kölcsöne mellé az ügyfél igénybe vette az Otthoni Szolgáltatást, úgy  késedelmi kamat felszámítására nem kerül sor.

   

 2. KÉSEDELMI DÍJ

   

  • 2.1.1.Havi törlesztésű kölcsön esetén

  Késedelmi díj kerül felszámítása a törlesztőrészlet kétszeresének és négyszeresének megfelelő összegű hátralék felhalmozása esetén.

  Késedelmi díj mértéke függ a futamidő hosszától, mértékét a kölcsönre vonatkozó Kondíciós Lista tartalmazza

  • 2.1.2.Heti törlesztésű kölcsön esetén

  Késedelmi díj kerül felszámítása a törlesztőrészlet négyszeresének és tízszeresének megfelelő összegű hátralék felhalmozása esetén.

  Késedelmi díj mértéke függ a futamidő hosszától, mértékét a kölcsönre vonatkozó Kondíciós Lista tartalmazza

  • 2.1.3.Otthoni szolgáltatás igénybevétele esetén

  Amennyiben kölcsöne mellé Otthoni Szolgáltatást választott, akkor késedelmi díj felszámítására nem kerül sor.

   

 3. Közzététel a Központi Hitelinformációs Rendszerbe

  A fenti hátrányos következményeken felül mulasztásának adatait kötelesek vagyunk közzétenni a Központi Hitelinformációs Rendszer ún. negatív adóslistáján, amennyiben a lejárt és meg nem fizetett tartozásának összege meghaladja a késedelembe esés időpontjában érvényes legkisebb összegű havi minimálbér összegét és az ezen késedelem folyamatosan, több mint kilencven napon keresztül fennáll. 

 4. Kölcsönszerződés felmondása

  Amennyiben tartozásának megfizetésére történő kapcsolatfelvételeink (telefonhívás, levél)  ellenére a törlesztőrészlet nem került megfizetésre és a fizetési késedelme meghaladja a 90 napot  úgy a kölcsönszerződés azonnali hatállyal felmondásra kerülhet.

  Azonnali hatályú felmondás esetén a kölcsönszerződésből eredő, a felmondás időpontjában fennálló tartozása lejárttá válik és köteles valamennyi, a megszűnés időpontjában fennálló tartozását egy összegben azonnal megfizetni.

  FELMONDÁSI DÍJ

  Azonnali hatályú felmondás esetén a felmondással egyidejűleg egyszeri felmondási díj kerül felszámításra.

  A felmondási díj mértékét a kölcsönre vonatkozó Kondíciós Lista tartalmazza.

  BEHAJTÁSI DÍJ

  A felmondást követően a tartozás teljes megfizetésének időpontjáig évente egy alkalommal behajtási díj kerül felszámításra.

  A behajtási díj mértékét a kölcsönre vonatkozó Kondíciós Lista tartalmazza.

   

 5. Átadás a követelésbehajtásnak

  Amennyiben a hátralékkezelés ellenére továbbra sem teljesíti a fizetési kötelezettségét, és ennek következtében jelentős hátralékot halmoz fel, a kölcsönszerződés felmondását követően a Követelésbehajtás kezelésébe kerülnek át.

   

 6. Követelés engedményezése

  Ha a követelés érvényesítése érdekében tett lépések nem vezetnek eredményre, az önnel szemben fennálló követelést harmadik félre engedményezhetjük. Az engedményezés egy olyan jogügylet, amelynek során követelés átruházásra kerül sor, és ennek következtében a jogosult (hitelező) személyében változás következik be. Az adós az engedményezésről írásban tájékoztatást kap.

 7. Fizetési meghagyásos eljárás

  A fizetési meghagyásos eljárás olyan nemperes eljárás, amelyben a közjegyző a követelés jogosultjának (a Társaság) egyoldalú kérelme alapján – az Ön (kötelezett) meghallgatása, a kérelem érdemi vizsgálata és bizonyítási eljárás lefolytatása nélkül – fizetési meghagyást bocsát ki az Önnel szemben. Amennyiben az Ön a fizetési meghagyás kézbesítésétől számított 15 napon belül ellentmondással él, az eljárás perré alakul. Ha Ön a fizetési meghagyással szemben nem él ellentmondással, akkor a fizetési meghagyás jogerőre emelkedik. A fizetési meghagyásnak a kötelezett ellentmondása hiányában ugyanolyan hatálya van, mint egy jogerős bírósági ítéletnek.

 8. Végrehajtás

  A végrehajtási eljárás olyan nemperes eljárás, amelyben a közjegyző a végrehajtást kérő kérelmére a jogerős fizetési meghagyás alapján Ön ellen végrehajtási lapot állít ki, ezzel elrendeli a fizetési meghagyás végrehajtását, és az ügyet a végrehajtás foganatosítása érdekében átadja a végrehajtónak. A végrehajtó a vonatkozó jogszabályi rendelkezések alapján akár kényszer alkalmazásával is jogosult, egyben köteles elérni, hogy a jogerős fizetési meghagyásban szereplő pénzkövetelést az adós teljesítse. A végrehajtási eljárás keretében a végrehajtónak jogában áll lefoglalni ingó- és ingatlan vagyonát (pl. gépkocsiját, berendezési tárgyait, ingatlanát), illetve megterhelni jövedelmét, bankszámláját.

   

 9. Általános tájékoztató

További tudnivalók és hasznos információs A fizetési késedelemmel érintett kölcsönszerződések kezeléséről szóló Általános tájékoztatóban található.

 

Kapcsolódó oldalak

MNB tájékoztató fizetési nehézségek esetére

MNB tájékoztató az adósságrendezésről

MNB tájékoztató a túlzott eladósodottság kockázatairól