Tájékoztató fizetési moratóriumról

Tisztelt Ügyfelünk!

Tájékoztatjuk, hogy az egyes kiemelt társadalmi csoportok, valamint pénzügyi nehézséggel küzdő vállalkozások helyzetének stabilizálását szolgáló átmeneti intézkedésekről szóló 2020. évi CVII. törvény eltérő alkalmazásáról szóló 216/2022. (VI. 17.) Kormányrendelet alapján a fizetési moratórium 2022. december 31. napjáig meghosszabbodik azon Ügyfelek részére, akik 2022 júniusában élnek a fizetési moratóriummal.

Ugyanakkor 2022. augusztus 1. napjától 2022. december 31. napjáig a fizetési moratóriumot csak azok vehetik igénybe, akik a fentiekben hivatkozott Ügyfelek közül 2022. július 31. napjáig erre vonatkozóan írásban nyilatkoztak.
 
Ha Ön a határidőn belül, nyilatkozatban jelzi a fizetési moratóriumban való részvételi szándékát, akkor kölcsöne 2022. december 31-ig fizetési moratóriumban marad.

Ebben az esetben Önnek a 2020. március 18. napján fennálló kölcsönszerződések vonatkozásában a kölcsönszerződésbe foglalt fizetési kötelezettségének 2022. december 31. napjáig nem kell eleget tennie, ugyanakkor szerződése futamideje tovább hosszabbodik és az aktuálisan fennálló tőketartozást kamat terheli, amelyre tekintettel Önnek a fizetési moratórium alatt többletfizetési kötelezettsége keletkezik.

A fizetési moratórium ideje alatt felhalmozott kamatot/díjat a hátralévő futamidőben esedékes törlesztőrészletekkel együtt a fizetési moratórium lejártát követően a futamidő alatt, évente egyenlő részletekben köteles megfizetni. A fizetési moratórium lejártát követően a futamidő úgy hosszabbodik meg, hogy az esedékessé váló törlesztőrészlet és a fizetési moratórium alatt keletkező részletekben megfizetendő kamat összege együttesen ne haladja meg az eredeti szerződés szerinti törlesztőrészletek összegét.

Az elhalasztott fizetési kötelezettségek tekintetében a törlesztendő tőke, kamat és egyéb díjak pontos összegéről, az aktuálisan fennálló tartozás összegéről és a futamidő hosszáról a Provident a fizetési moratórium lejártával, a megfelelő időben tájékoztatást ad Ügyfelei részére.

Amennyiben Ön a fenti határidőn belül nem nyilatkozik arról, hogy 2022. augusztus 1. napjától továbbra is igénybe kívánja venni a fizetési moratóriumot, abban az esetben a fizetési moratórium az annak hatálya alá tartozó kölcsönszerződései vonatkozásában 2022. július 31. napján megszűnik. Ebben az esetben Önnek 2022. augusztus 1. napjától, a szerződésben rögzítettek szerint meg kell kezdenie a fizetési kötelezettsége teljesítését.
  
A fizetési moratórium nem elengedés, hanem fizetési haladék.


Kilépés a fizetési moratóriumból

 
Ha 2022. augusztus 1. napja után ki szeretne lépni a fizetési moratóriumból, akkor lehetősége van nyilatkozattételre, de a kilépés végleges, később már nem léphet vissza.
Amennyiben a fizetési moratóriumból ki kíván lépni, teljes körűen kitöltött, és aláírt eredeti nyilatkozatát, az alábbi csatornákon juttathatja el Társaságunkhoz: 
- a Társaság Hitelpontjaiban történő leadás útján, azok nyitvatartási idejében 
- postai úton a Provident Pénzügyi Zrt. 6723 Szeged, Etelka Sor 1. szám alatti címére postázással.

A nyilatkozat megtételére tekintettel a fizetési moratórium megszűnik, és Önnek ismételten az eredeti szerződési feltételek szerint kell teljesítenie fizetési kötelezettségét. Ennek elmaradása esetén Önnel szemben a késedelem jogkövetkezményei alkalmazhatóak, a fizetési moratóriumba történő visszalépésre már nincs lehetősége.
  
A Nyilatkozat elérhető az alábbi linkre kattintással:
Nyilatkozat a 2022. augusztus 1. napjától biztosított fizetési moratóriumból való kilépésről 

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket továbbá, hogy a futamidő hosszabbodás mértékének csökkentése érdekében a fizetési moratórium alatt felhalmozódott kamat- és díjtartozásuk egészét vagy annak egy részét díjmentesen előtörleszthetik, az előtörlesztésre tekintettel a Provident semmilyen díjat, költséget nem számol fel. Lehetőség van továbbá arra, hogy a kölcsönjogviszony alapján fizetendő törlesztőrészlet összegénél magasabb összeg kerüljön megfizetésre, ebben az esetben a Provident a nagyobb összegű befizetést a kölcsönszerződés alapján fennálló tartozásba elszámolja, ezáltal a fizetési moratóriumra tekintettel meghosszabbított futamidő csökkenthető. 

 

***


Tisztelt Ügyelünk!

Tájékoztatjuk, hogy a 2021. szeptember 16. napján hatályba lépett 536/2021. (IX. 15.) Kormányrendelet alapján a fizetési moratórium 2021. november 1. napjától 2022. június 30. napjáig meghosszabbításra került a fizetési nehézségekkel küzdő, a megállapított határidőn belül nyilatkozatot tevő ügyfelek számára.
 
Felhívjuk ugyanakkor a figyelmet, hogy a nyilatkozat megtételére nyitva álló határidő már lezárult, 2021. november 1. napjától a moratóriumot kizárólag azok a fizetési nehézségekkel küzdő adósok tudják igénybe venni, akik 2021. október 1. és 2021. október 31. napja között nyilatkoztak arról, hogy a fizetési moratóriummal élni kívánnak.
 
Ha Ön a határidőn belül, a meghatározott nyilatkozatban jelezte a fizetési moratóriumban való részvételi szándékát, akkor a 2020. március 18. napján fennálló kölcsöne 2022. június 30. napjáig fizetési moratóriumban marad.

Amennyiben Ön a fenti határidőn belül nem nyilatkozott arról, hogy 2021. november 1. napjától továbbra is igénybe kívánja venni a fizetési moratóriumot, abban az esetben a fizetési moratórium az annak hatálya alá tartozó kölcsönszerződései vonatkozásában 2021. október 31. napján megszűnt.
Önnek 2021. november 1. napjától, a szerződésben rögzítettek szerint meg kell kezdenie a fizetési kötelezettsége teljesítését. 

Tájékoztatjuk, hogy a hiteltörlesztési moratórium veszélyhelyzettel kapcsolatos különös szabályainak bevezetéséről szóló 637/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet értelmében a 2021. január 1. napjától hatályos fizetési moratórium 2021. október 31. napjáig kiterjedt minden olyan ügyfélre, aki rendelkezett 2020. március 18. napján fennálló kölcsönszerződésből eredő tőke-, kamat-, illetve esetlegesen egyéb díjtartozással, 2021. november 1. napjától pedig csak a fizetési moratóriumban való részvételi szándékot határidőben jelző ügyfelekre terjed ki (Moratórium II.).

A Moratórium II. a fenti jogszabály értelmében az annak igénybe vételére jogosult, és az erre irányuló szándékot időben jelző ügyfelek számára 2022. június 30. napjáig tart. A moratórium meghosszabbítására nem jogosult, illetve azzal nem élő ügyfelek esetében a Moratórium II. 2021. október 31. napjával lezárult.
A Moratórium II. vonatkozásában a részletes tájékoztatást az alábbi linkre kattintva érheti el: MORATÓRIUM II.


*** 

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a 2020. március 19. napjától biztosított moratórium (Moratórium I.) 2020. december 31. napjával véget ér.

A Moratórium I. vonatkozásában a legfontosabb tudnivalókat az alábbi linkre kattintva érheti el: MORATÓRIUM I.

A Moratórium I. lezárását követően minden érintett Ügyfelünket tájékoztatni fogjuk a kölcsönszerzőse(i) vonatkozásában az új futamidőről, valamint a fizetési moratórium időtartama alatt keletkezett többletfizetési kötelezettségeiről