MORATÓRIUM II.

I. Tájékoztatás a 2021. november 1. napjától biztosított fizetési moratóriumról 

Tájékoztatjuk, hogy a 2021. szeptember 16. napján hatályba lépett 536/2021. (IX. 15.) Kormányrendelet alapján a fizetési moratórium 2021. november 1. napjától 2022. június 30. napjáig meghosszabbításra került a fizetési nehézségekkel küzdő ügyfelek számára.
 
Felhívjuk ugyanakkor a figyelmet, hogy a moratóriumot 2021. november 1. napjától a fizetési nehézségekkel küzdő adósok kizárólag abban az esetben tudják igénybe venni, ha 2021. október 1. és 2021. október 31. napja között nyilatkoznak arról, hogy a fizetési moratóriummal élni kívánnak.
 
2021. október 31. napjáig a fizetési moratórium változatlan feltételekkel továbbra is biztosított az annak hatálya alá tartozó, 2020. március 18. napján fennálló kölcsönszerződések vonatkozásában.
 
A fizetési nehézségekkel küzdő ügyfél a fizetési moratórium 2021. november 1. napjától történő igénybe vételére vonatkozó kérelem benyújtására akkor jogosult, ha
 
I. 2020. március 18-át követően:

- háztartásában a rendelkezésre álló jövedelem tartósan csökkent,
- legalább 30 napig álláskereső volt, vagy a kérelem benyújtásakor álláskeresőnek minősül,
- közfoglalkoztatási jogviszonyban állt, vagy a kérelem benyújtásakor közfoglalkoztatási jogviszonyban áll,

II. A kérelem benyújtásakor
- 25. életévét be nem töltött vér szerinti vagy örökbefogadott gyermeket tart el,
- 25. életévét betöltött megváltozott munkaképességű vér szerinti vagy örökbefogadott gyermeket tart el, amennyiben az eltartott személy állapota legalább egy éve tart, vagy egy év alatt előreláthatóan nem szűnik meg,
- a várandósság betöltött 12. hetét meghaladóan gyermeket vár, vagy
- saját jogú nyugellátásban vagy hozzátartozói nyugellátásban részesül.

A Nyilatkozat elérhető az alábbi linkre kattintással: 
Nyilatkozat a fizetési moratórium 2021. november 1. napjától történő igénybevételéről 

Amennyiben nyilatkozni kíván arról, hogy 2021. november 1. napjától kezdődően is igénybe kívánja venni a fizetési moratóriumot és annak igénybe vételére vonatkozó jogosultsága fennáll, akkor az erre vonatkozó, aláírt nyilatkozat egy eredeti példányát az alábbi csatornákon tudja visszajuttatni Társaságunkhoz:
- a Társaság Hitelpontjaiban történő leadás útján, azok nyitvatartási idejében 
- postai úton a Provident Pénzügyi Zrt. 6723 Szeged, Etelka Sor 1. szám alatti címére postázással

Felhívjuk ugyanakkor a figyelmet, hogy a fizetési moratórium hatálya alá eső kölcsönszerződése alapján fennálló tőketartozás a moratórium alatt is kamatozik. Amennyiben rendszeres havi jövedelemmel rendelkezik célszerű 2021. november 1. napjától nem igénybe vennie a fizetési moratóriumot és megkezdenie a törlesztést, különben felesleges többletterhet vállal magára. 

A fizetési moratórium 2022. június 30. napjáig tartó igénybe vétele esetén annak szabályai megegyeznek az eddigiekben (2021. október 31. napjáig) biztosított fizetési moratóriummal. Azaz az ügyfél a fizetési moratórium hatálya alá tartozó szerződések esetében a kölcsönszerződés(ek)ből eredő tőke, kamat-, illetve díjfizetési kötelezettség akként módosul, hogy az ügyfél a szerződés(ek)ből eredő tőke-, kamat-, illetve díjfizetési kötelezettsége teljesítésére fizetési haladékot kap (fizetési moratórium). A fizetési moratórium 2022. június 30. napjáig tart.

A fizetési moratórium ideje alatt felhalmozott kamatot a hátralévő futamidőben esedékes törlesztőrészletekkel együtt a fizetési moratórium lejártát követően a futamidő alatt, évente egyenlő részletekben köteles megfizetni. A fizetési moratórium lejártát követően a futamidő úgy hosszabbodik meg, hogy az esedékessé váló törlesztőrészlet és a fizetési moratórium alatt keletkező részletekben megfizetendő kamat összege együttesen ne haladja meg az eredeti szerződés szerinti törlesztőrészletek összegét.

Az elhalasztott fizetési kötelezettségek tekintetében a törlesztendő tőke, kamat és egyéb díjak pontos összegéről, az aktuálisan fennálló tartozás összegéről és a futamidő hosszáról a Provident a fizetési moratórium lejártával, a megfelelő időben tájékoztatást ad Ügyfelei részére.

Azon ügyfelek esetében, akik 2021. november 1. napjától nem jogosultak igénybe venni a fizetési moratóriumot vagy arra ugyan jogosultak, de 2021. október 31. napjáig erre vonatkozó nyilatkozatukat nem küldik meg a Provident részére, a fizetési moratórium 2021. október 31. napján megszűnik. 

                                                                                                                                    ***

II. Tájékoztatás a 2021. október 31. napjáig biztosított fizetési moratóriumról

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy az egyes kiemelt társadalmi csoportok, valamint pénzügyi nehézséggel küzdő vállalkozások helyzetének stabilizálását szolgáló átmeneti intézkedésekről szóló 2020. évi CVII. törvény, a hiteltörlesztési moratórium veszélyhelyzettel kapcsolatos különös szabályairól szóló 637/2020. (XII.22.) Korm. rendelet a 2020. március 18. napján fennálló kölcsönszerződések vonatkozásában 2021. január 1. és 2021. október 31. napja között fizetési moratóriumot biztosít.

A fizetési moratórium kiterjed minden olyan ügyfélre, aki rendelkezik 2020. március 18. napján fennálló kölcsönszerződésből eredő tőke-, kamat-, illetve esetlegesen egyéb díjtartozással.

A fizetési moratóriumra vonatkozó információk

A fizetési moratórium szabályai megegyeznek a 2020. március 19. és 2020. december 31. napja között biztosított fizetési moratóriummal. A fizetési moratórium hatálya alá tartozó szerződések esetében a kölcsönszerződés(ek)ből eredő tőke, kamat-, illetve díjfizetési kötelezettség akként módosul, hogy az ügyfél a szerződés(ek)ből eredő tőke-, kamat-, illetve díjfizetési kötelezettsége teljesítésére fizetési haladékot kap (fizetési moratórium). A fizetési moratórium 2021. október 31-ig tart. A szerződéses kötelezettségek teljesítésének határideje, illetve a kötelezettségvállalás időtartama a fizetési moratórium idejével meghosszabbodik. A fizetési moratórium alatt lejáró szerződés 2021. október 31-ig meghosszabbodik.

A fizetési moratórium ideje alatt felhalmozott kamatot a hátralévő futamidőben esedékes törlesztőrészletekkel együtt a fizetési moratórium lejártát követően a futamidő alatt, évente egyenlő részletekben köteles megfizetni. A fizetési moratórium lejártát követően a futamidő úgy hosszabbodik meg, hogy az esedékessé váló törlesztőrészlet és a fizetési moratórium alatt keletkező részletekben megfizetendő kamat összege együttesen ne haladja meg az eredeti szerződés szerinti törlesztőrészletek összegét.

Az elhalasztott fizetési kötelezettségek tekintetében a törlesztendő tőke, kamat és egyéb díjak pontos összegéről, az aktuálisan fennálló tartozás összegéről és a futamidő hosszáról a Provident a fizetési moratórium lejártával, a megfelelő időben tájékoztatást ad Ügyfelei részére.

A moratórium nem érinti az ügyfél azon jogát, hogy fizetési kötelezettségét szerződésszerűen teljesítse. Amennyiben a moratórium időtartama alatt is szerződésszerű (az eredeti feltételek szerinti) teljesítés történik, akkor a befizetést a Provident automatikusan elszámolja a fennálló szerződésből eredő tőke,- kamat,- és díj tartozással szemben. A moratórium alatti, szerződés szerinti törlesztések időszakában nem keletkezik semmilyen kamat- és díjnövekmény, valamint nem hosszabbodik meg a futamidő.

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket továbbá, hogy a futamidő hosszabbodás mértékének csökkentése érdekében a fizetési moratórium alatt felhalmozódott kamat- és díjtartozásuk egészét vagy annak egy részét díjmentesen előtörleszthetik, az előtörlesztésre tekintettel a Provident semmilyen díjat, költséget nem számol fel. Lehetőség van továbbá arra, hogy a kölcsönjogviszony alapján fizetendő törlesztőrészlet összegénél magasabb összeg kerüljön megfizetésre, ebben az esetben a Provident a nagyobb összegű befizetést a kölcsönszerződés alapján fennálló tartozásba elszámolja, ezáltal a fizetési moratóriumra tekintettel meghosszabbított futamidő csökkenthető.
 
Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy a 2021. október 31. napjáig tartó fizetési vonatkozásában Önnek abban az esetben szükséges nyilatkozatot tennie, amennyiben az eltérne az Ön jelenlegi nyilatkozatától (azaz, amennyiben Ön jelenleg is eleget tesz fizetési kötelezettségének, úgy nem szükséges erről újabb nyilatkozatot tennie).

Teendők, amennyiben Ön nyilatkozatot kíván tenni:  

  • megküldheti postai úton a Provident Pénzügyi Zrt. 1082 Budapest, Futó u. 47-53. szám alatti címére, vagy
  • megküldheti e-mail útján a nyilatkozat@provident.hu e-mail címre, vagy
  • aláírt nyilatkozatát leadhatja személyesen a Provident hitelpontjaiban, illetve otthoni szolgáltatással igényelt kölcsön esetén a területi munkatárs részére, vagy
  • telefonos úton a 06 80 60 60 60-as telefonszámon.

Nyilatkozat a 2021. október 31. napjáig biztosított fizetési moratóriumról, amennyiben nem kíván élni a moratóriummal

A 2021. szeptember 30. napjáig meghosszabbított Moratórium II. alatt felszámítható többletfizetési kötelezettség tekintetében nyújtott kedvezmény promóció – Időszak: 2021. január 1. – 2021. szeptember 30.