MORATÓRIUM II.

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a fizetési moratórium az eddig ismert szabályokkal 2021. október 31. napjával véget ért.

2021. november 1. napjától 2022. június 30. napjáig a fizetési moratóriumot csak azok vehetik igénybe, akik a vonatozó jogszabályban hivatkozott valamely jogosultsági kategóriába tartoznak, és 2021. október 1. és 2021. október 31. napja között erre vonatkozóan írásban nyilatkoztak. A nyilatkozat megtételére nyitva álló határidő 2021. október 31. napján lezárult.
 
Amennyiben Ön a fenti határidőn belül nem nyilatkozott arról, hogy 2021. november 1. napjától továbbra is igénybe kívánja venni a fizetési moratóriumot, abban az esetben a fizetési moratórium az annak hatálya alá tartozó kölcsönszerződései vonatkozásában 2021. október 31. napján megszűnt.
Önnek 2021. november 1. napjától, a szerződésben rögzítettek szerint meg kell kezdenie a fizetési kötelezettsége teljesítését.
 
Ha Ön a határidőn belül, nyilatkozatban jelezte a fizetési moratóriumban való részvételi szándékát, akkor kölcsöne 2022. június 30-ig fizetési moratóriumban marad.

Ebben az esetben Önnek a 2020. március 18. napján fennálló kölcsönszerződések vonatkozásában a kölcsönszerződésbe foglalt fizetési kötelezettségének 2022. június 30. napjáig nem kell eleget tennie, ugyanakkor szerződése futamideje tovább hosszabbodik és az aktuálisan fennálló tőketartozást kamat terheli, amelyre tekintettel Önnek a fizetési moratórium alatt többletfizetési kötelezettsége keletkezik.
 
A fizetési moratórium ideje alatt felhalmozott kamatot/díjat a hátralévő futamidőben esedékes törlesztőrészletekkel együtt a fizetési moratórium lejártát követően a futamidő alatt, évente egyenlő részletekben köteles megfizetni. A fizetési moratórium lejártát követően a futamidő úgy hosszabbodik meg, hogy az esedékessé váló törlesztőrészlet és a fizetési moratórium alatt keletkező részletekben megfizetendő kamat összege együttesen ne haladja meg az eredeti szerződés szerinti törlesztőrészletek összegét.

Az elhalasztott fizetési kötelezettségek tekintetében a törlesztendő tőke, kamat és egyéb díjak pontos összegéről, az aktuálisan fennálló tartozás összegéről és a futamidő hosszáról a Provident a fizetési moratórium lejártával, a megfelelő időben tájékoztatást ad Ügyfelei részére.

A fizetési moratórium nem elengedés, hanem fizetési haladék.

Kilépés a fizetési moratóriumból
 

Ha 2021. november 1. után ki szeretne lépni a fizetési moratóriumból, akkor lehetősége van nyilatkozattételre, de a kilépés végleges, később már nem léphet vissza.
Amennyiben a fizetési moratóriumból ki kíván lépni, teljes körűen kitöltött, és aláírt eredeti nyilatkozatát, az alábbi csatornákon juttathatja el Társaságunkhoz: 
- a Társaság Hitelpontjaiban történő leadás útján, azok nyitvatartási idejében 
- postai úton a Provident Pénzügyi Zrt. 6723 Szeged, Etelka Sor 1. szám alatti címére postázással

A nyilatkozat megtételére tekintettel a fizetési moratórium megszűnik, és Önnek ismételten az eredeti szerződési feltételek szerint kell teljesítenie fizetési kötelezettségét. Ennek elmaradása esetén Önnel szemben a késedelem jogkövetkezményei alkalmazhatóak, a fizetési moratóriumba történő visszalépésre már nincs lehetősége.
 
Felhívjuk a figyelmet, hogy kilépésre 2021. november 1-jét követően bármikor lehetőség van, ugyanakkor 2021. október 31. napját követően a moratóriumba visszalépni azonban az új szabályozás szerint már nem tud.
 
A Nyilatkozat elérhető az alábbi linkre kattintással: 
Nyilatkozat a 2021. november 1. napjától biztosított fizetési moratóriumból való kilépésről 

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket továbbá, hogy a futamidő hosszabbodás mértékének csökkentése érdekében a fizetési moratórium alatt felhalmozódott kamat- és díjtartozásuk egészét vagy annak egy részét díjmentesen előtörleszthetik, az előtörlesztésre tekintettel a Provident semmilyen díjat, költséget nem számol fel. Lehetőség van továbbá arra, hogy a kölcsönjogviszony alapján fizetendő törlesztőrészlet összegénél magasabb összeg kerüljön megfizetésre, ebben az esetben a Provident a nagyobb összegű befizetést a kölcsönszerződés alapján fennálló tartozásba elszámolja, ezáltal a fizetési moratóriumra tekintettel meghosszabbított futamidő csökkenthető. 

I. Tájékoztatás a 2021. november 1. napjától biztosított, nyilatkozattételhez kötött fizetési moratóriumra való jogosultsági feltételekről

A fizetési nehézségekkel küzdő ügyfél a fizetési moratórium 2021. november 1. napjától történő igénybe vételére vonatkozó kérelem benyújtására akkor volt jogosult, ha

I. 2020. március 18-át követően:
- háztartásában a rendelkezésre álló jövedelem tartósan csökkent,

- legalább 30 napig álláskereső volt, vagy a kérelem benyújtásakor álláskeresőnek minősül,

- közfoglalkoztatási jogviszonyban állt, vagy a kérelem benyújtásakor közfoglalkoztatási jogviszonyban áll,

II. A kérelem benyújtásakor
- 25. életévét be nem töltött vér szerinti vagy örökbefogadott gyermeket tart el,

- 25. életévét betöltött megváltozott munkaképességű vér szerinti vagy örökbefogadott gyermeket tart el, amennyiben az eltartott személy állapota legalább egy éve tart, vagy egy év alatt előreláthatóan nem szűnik meg,

- a várandósság betöltött 12. hetét meghaladóan gyermeket vár, vagy

- saját jogú nyugellátásban vagy hozzátartozói nyugellátásban részesül, vagy

- a nyilatkozat benyújtásakor a felsorolt feltételek egyikét teljesítő hozzátartozóval él közös háztartásban.

Nyilatkozat benyújtására már nincs lehetőség, a nyilatkozat megtételére nyitva álló határidő 2021. október 31. napján lejárt. 

                                                                                                                              ***

II. Tájékoztatás a 2021. október 31. napjáig tartó, már lezárult fizetési moratóriumról
Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy az egyes kiemelt társadalmi csoportok, valamint pénzügyi nehézséggel küzdő vállalkozások helyzetének stabilizálását szolgáló átmeneti intézkedésekről szóló 2020. évi CVII. törvény, a hiteltörlesztési moratórium veszélyhelyzettel kapcsolatos különös szabályairól szóló 637/2020. (XII.22.) Korm. rendelet a 2020. március 18. napján fennálló kölcsönszerződések vonatkozásában 2021. január 1. és 2021. október 31. napja között fizetési moratóriumot biztosított.

A fizetési moratórium ezen időpontig kiterjedt minden olyan ügyfélre, aki rendelkezett 2020. március 18. napján fennálló kölcsönszerződésből eredő tőke-, kamat-, illetve esetlegesen egyéb díjtartozással.

A fizetési moratóriumra vonatkozó információk

A hivatkozott időszakban a fizetési moratórium szabályai megegyeztek a 2020. március 19. és 2020. december 31. napja között biztosított fizetési moratóriummal. A fizetési moratórium hatálya alá tartozó szerződések esetében a kölcsönszerződés(ek)ből eredő tőke, kamat-, illetve díjfizetési kötelezettség akként módosult, hogy az ügyfél a szerződés(ek)ből eredő tőke-, kamat-, illetve díjfizetési kötelezettsége teljesítésére fizetési haladékot kapott (fizetési moratórium). A fizetési moratórium általános jelleggel 2021. október 31-ig tartott. A szerződéses kötelezettségek teljesítésének határideje, illetve a kötelezettségvállalás időtartama a fizetési moratórium idejével meghosszabbodott. A fizetési moratórium alatt lejáró szerződés 2021. október 31-ig meghosszabbodott.

A fizetési moratórium ideje alatt felhalmozott kamatot a hátralévő futamidőben esedékes törlesztőrészletekkel együtt a fizetési moratórium lejártát követően a futamidő alatt, évente egyenlő részletekben köteles megfizetni. A fizetési moratórium lejártát követően a futamidő úgy hosszabbodik meg, hogy az esedékessé váló törlesztőrészlet és a fizetési moratórium alatt keletkező részletekben megfizetendő kamat összege együttesen ne haladja meg az eredeti szerződés szerinti törlesztőrészletek összegét.

Az elhalasztott fizetési kötelezettségek tekintetében a törlesztendő tőke, kamat és egyéb díjak pontos összegéről, az aktuálisan fennálló tartozás összegéről és a futamidő hosszáról a Provident a fizetési moratórium lejártával, a megfelelő időben tájékoztatást ad Ügyfelei részére.

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket továbbá, hogy a futamidő hosszabbodás mértékének csökkentése érdekében a fizetési moratórium alatt felhalmozódott kamat- és díjtartozásuk egészét vagy annak egy részét díjmentesen előtörleszthetik, az előtörlesztésre tekintettel a Provident semmilyen díjat, költséget nem számol fel. Lehetőség van továbbá arra, hogy a kölcsönjogviszony alapján fizetendő törlesztőrészlet összegénél magasabb összeg kerüljön megfizetésre, ebben az esetben a Provident a nagyobb összegű befizetést a kölcsönszerződés alapján fennálló tartozásba elszámolja, ezáltal a fizetési moratóriumra tekintettel meghosszabbított futamidő csökkenthető. 
 

A 2021. október 31. napjáig meghosszabbított Moratórium II. alatt felszámítható többletfizetési kötelezettség tekintetében nyújtott kedvezmény promóció – Időszak: 2021. január 1. – 2021. október 31.

A 2021. szeptember 30. napjáig meghosszabbított Moratórium II. alatt felszámítható többletfizetési kötelezettség tekintetében nyújtott kedvezmény promóció – Időszak: 2021. január 1. – 2021. szeptember 30. 

A 2021. január 1. és 2021. június 30. napja között a fizetési moratóriumra tekintettel felszámítható többletfizetési kötelezettség tekintetében nyújtott kedvezmény promóció – Időszak: 2021. január 1. – 2021. június 30.