MORATÓRIUM I.

Tájékoztató a 2020. március 19. napjától 2020. december 31. napjáig elrendelt fizetési moratóriumról – MORATÓRIUM I.

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Kormány a koronavírus világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges azonnali intézkedésekről szóló 47/2020. (III.18.) rendeletével 2020. március 19. napjától fizetési moratóriumot rendelt el a 2020. március 18. napján fennálló kölcsönökre. A fizetési moratóriumra vonatkozó rendelkezéseket jelenleg a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény tartalmazza. Ennek megfelelően a fennálló kölcsönszerződés(ek)ből eredő tőke, kamat-, illetve díjfizetési kötelezettség akként módosul, hogy az ügyfél a szerződés(ek)ből eredő tőke-, kamat-, illetve díjfizetési kötelezettsége teljesítésére fizetési haladékot kap (fizetési moratórium). A fizetési moratórium automatikusan, a jogszabály erejénél fogva megilleti az ügyfelet, azaz ha azzal élni kíván nincs további teendője. A fizetési moratórium 2020. december 31-éig tart. A szerződéses kötelezettségek teljesítésének határideje, illetve a kötelezettségvállalás időtartama a fizetési moratórium idejével meghosszabbodik. A fizetési moratórium fennállása alatt lejáró szerződés 2020. december 31-éig meghosszabbodik. Ugyanakkor fel kívánjuk hívni a figyelmét, hogy a fizetési moratórium nem érinti az ügyfél azon jogát, hogy az eredeti szerződési feltételek szerint teljesítsen.

Az ügyfél a fizetési moratórium ideje alatt felhalmozott kamatot a hátralévő futamidőben esedékes törlesztőrészletekkel együtt a fizetési moratórium lejártát követően a futamidő alatt, évente egyenlő részletekben köteles megfizetni. A fizetési moratórium lejártát követően a futamidő úgy hosszabbodik meg, hogy az esedékessé váló törlesztőrészlet és a fizetési moratórium alatt keletkező részletekben megfizetendő kamat összege együttesen ne haladja meg az eredeti szerződés szerinti törlesztőrészletek összegét. Ennek megfelelően az ügyfél által a fizetési moratórium lejártát követően fizetendő törlesztőrészlet összege nem növekszik a fizetési haladék igénybevétele miatt, ami a futamidő moratórium időtartamánál hosszabb időre szóló meghosszabbításával kerül biztosításra.

Ha a kölcsönszerződés(ek)hez kapcsolódóan a fizetési moratórium időszaka alatt a szerződéses feltételeknek megfelelő befizetés(ek) teljesítésére kerül sor (adott heti vagy havi törlesztőrészlet átutalása), az az ügyfél arra vonatkozó magatartásának minősül, hogy az adott törlesztőrészlet(ek) esetében a fizetési moratórium lehetőségét nem kívánta igénybe venni, azt mellőzi (ráutaló magatartás). A befizetéseket a Társaság a szerződésnek a fizetési moratórium elrendelése előtt hatályos rendelkezései szerint írja jóvá (számolja el). 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a moratórium elrendelését megelőzően már felmondott szerződésekre a moratórium szabályai nem alkalmazandóak, azokra vonatkozóan fizetési halasztás nem lépett életbe.

Amennyiben az ügyfél úgy dönt, hogy valamennyi fennálló vagy meghatározott kölcsönszerződése(i) vonatkozásában nem él a fizetési haladék lehetőségével, hanem az(ok) alapján továbbra is teljesíti fizetési kötelezettségét, erre vonatkozó nyilatkozatát az alábbi módokon teheti meg:

  • aláírt nyilatkozatát leadhatja személyesen a Társaság hitelpontjaiban, illetve otthoni szolgáltatással igényelt kölcsön esetén a területi munkatárs részére, vagy
  • megküldheti postai úton a Provident Pénzügyi Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 10/B. szám alatti címére, vagy
  • megküldheti e-mail útján a nyilatkozat@provident.hu e-mail címre, vagy
  • telefonos úton a 06 80 60 60 60-as telefonszámon

Amennyiben a korábban megtett nyilatkozatát a későbbiekben módosítani kívánja, azt szintén az előzőekben rögzített módokon teheti meg. Felhívjuk a figyelmet, hogy a fizetési moratórium időtartama alatt az ügyfél bármikor dönthet úgy, hogy korábbi nyilatkozata ellenére élni kíván a fizetési moratórium lehetőségével, e joga nem kötött semmilyen további cselekményhez (nyilatkozattételhez), illetve e jog gyakorlására tekintettel a fizetési késedelem következményei sem kerülnek vele szemben alkalmazásra. Ennek megfelelően, amennyiben a fizetési moratórium időtartama alatt az ügyfél megszakítja a befizetések teljesítését, és ennek következtében nem áll rendelkezésre az esedékes törlesztőrészlet fedezete, a késedelem jogkövetkezményei nem állnak be, hanem automatikusan a fizetési moratórium szabályai lépnek hatályba a kölcsönszerződés tekintetében.

A fennálló kölcsönjogviszony(ok)ra tekintettel fizetendő törlesztőrészlet(ek) pontos összegét a szerződéses dokumentáció tartalmazza, illetve erre vonatkozóan tájékoztatást kérhető telefonos Ügyfélszolgálatunkon a 06 80 60 60 60-as telefonszámon.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a fizetési moratórium bevezetése érinti a moratórium elrendelése előtt már fennálló késedelmes tartozások kezelését, és az azok Központi Hitelinformációs Rendszer felé történő továbbítására vonatkozó szabályokat is.

A Központi Hitelinformációs Rendszer felé történő adattovábbítás általános jogszabályi feltételeit a központi hitelinformációs rendszerről szóló 2011. évi CXXII. törvény (Khr.tv.) tartalmazza. A Khr.tv. 11. §-a értelmében a Társaság köteles a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére írásban átadni annak a természetes személynek a referenciaadatait, aki a szerződésben vállalt fizetési kötelezettségének oly módon nem tesz eleget, hogy a lejárt és meg nem fizetett tartozásának összege meghaladja a késedelembe esés időpontjában érvényes legkisebb összegű havi minimálbért és ezen minimálbérösszeget meghaladó késedelem folyamatosan, több mint kilencven napon keresztül fennállt. Az adatátadás tervezett végrehajtását harminc nappal megelőzően a Társaság köteles írásban tájékoztatni a természetes személy ügyfelet arról, hogy referenciaadatai bekerülnek a KHR-be, ha nem tesz eleget a szerződésben foglalt kötelezettségének. Az adattovábbítás megtörténtéről a Társaság 5 munkanapon belül köteles az ügyfelet írásban tájékoztatni.

késedelmes tartozásra vonatkozó adatok KHR-ben történő közzététele az igénylő hitelképességének megítélését negatívan befolyásolhatja, előfordulhat, hogy a fennálló vagy időközben már rendezett, de még nyilvántartott (lezárt) mulasztásra tekintettel az igénylő hitelkérelme elutasításra kerül.

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a fizetési moratórium időtartama alatt a fizetési moratórium hatálya alá tartozó kölcsönszerződések vonatkozásában (2020. március 18. napján fennálló szerződések) – kivéve azt az esetet, ha a fizetési moratórium kezdete előtt az adattovábbítás mindkét jogszabályi feltétele már bekövetkezett – mulasztás közzétételére nem kerül sor. Ennek megfelelően azon ügyfelek esetében, akik fennálló késedelmes tartozásának összege a moratórium elrendelését megelőzően már meghaladta a minimálbér összegét, de a késedelem még nem állt fenn 90 napot meghaladóan, a moratórium időtartama alatt a késedelem napszáma, illetve a késedelmes tartozás összege nem változik, a késedelmes napok számolása a moratórium leteltét követően folytatódik attól a késedelmes napszámtól, amely a fizetési moratórium kihirdetésének napján fennállt.

Amennyiben az ügyfél nem marad moratóriumban, továbbra is törleszti kölcsönét, majd a moratórium időtartama alatt később mégsem tudja fizetési kötelezettségét teljesíteni, abban az esetben sem következhetnek be a mulasztás közzétételének feltételei a moratórium alatt.

2020. március 19. napján, illetve ezt követően kötött kölcsönszerződések esetében, amennyiben az ügyfél nem szerződésszerűen teljesíti fizetési kötelezettségét, és bekövetkeznek a mulasztás KHR felé történő továbbításának jogszabályi feltételei, akkor a mulasztás az általános szabályoknak megfelelően közzétételre kerül a KHR-ben. 

Felhívjuk továbbá Ügyfeleink figyelmét, hogy a 2020. évi LVIII. törvény alapján a 2020. március 19. napjával elrendelt fizetési moratóriumra vonatkozó szabályok kizárólag azokra a kölcsönszerződésekre irányadóak, amelyek 2020. március 18. napján fennálltak.

Ennek megfelelően a 2020. március 19. napján, illetve azt követően kötött kölcsönszerződésre a fizetési moratórium szabályai nem vonatkoznak, így az ügyfél fizetési kötelezettségét a kölcsönszerződésben rögzített ütemezés szerint köteles teljesíteni.