4 heti/1 havi törlesztőrészlet-visszafizetési promóció

AKCIÓS SZABÁLYZAT
4 heti/1 havi törlesztőrészlet-visszafizetési promóció


A promóció időszaka:
2020. március 19. – 2020. május 18.

A promócióban résztvevők:

A promócióban a Provident Pénzügyi Zrt. (a továbbiakban: „Provident”) azon ügyfelei vehetnek részt, akik teljesítik az alábbi együttes feltételeket:

(i) 2020. március 18. napján vagy azt megelőzően megkötött és folyósított, az eredeti szerződéses feltételek szerint 2020. március 19. napján vagy azt követően lejáró futamidejű, heti vagy havi törlesztésű, 2020. március 18. napján aktív kölcsönszerződés alapján kölcsönjogviszonyban állnak a Providenttel; 

(ii) A koronavírus világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges azonnali intézkedésekről szóló 47/2020. (III. 18.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésében meghatározott fizetési moratóriumra jogosultak, ugyanakkor az eredeti szerződési feltételek szerint kívánnak szerződéses kötelezettségeiknek eleget tenni; 

(iii) A Providenthez legkésőbb 2020. május 18. napjáig megérkezik azon írásbeli, vagy a Provident telefonos Ügyfélszolgálatán keresztül telefonon, beazonosítást követően tett nyilatkozatuk, mely szerint a fenti (i) pontban írt kölcsönszerződésük vonatkozásában nem maradnak Fizetési moratóriumban, hanem azt szerződésszerűen teljesítik; és

(iv) A fenti (i) pont szerinti kölcsönszerződésük, és a mellé esetlegesen opcionálisan igényelt otthoni szolgáltatás nyújtására vonatkozó megbízási szerződésük és/vagy előrelátó csomag igénybevételére vonatkozó megállapodásuk alapján fennálló tartozásukat szerződésszerűen, az eredeti szerződéses feltételek szerinti futamidőn belül teljes egészében visszafizetik a Provident részére. Amennyiben az eredeti szerződéses feltételek szerinti futamidő lejárata későbbi, mint 2020. december 31-e, úgy további feltétel, hogy a teljes tartozásuk 2021. január 1. előtt esedékes részének (ideértve az esetlegesen felhalmozott hátralék összegét is) legalább 80 %-át 2020. december 31-ig megfizetik a Provident részére.  


Promóciós kedvezmény:

A Provident a promóció feltételeinek megfelelő kölcsönszerződés, valamint a mellé esetlegesen opcionálisan igényelt otthoni szolgáltatás nyújtására vonatkozó megbízási szerződés és/vagy előrelátó csomagra vonatkozó megállapodásban rögzített
1 (egy) havi részletnek (havi törlesztésű kölcsön esetén), vagy 4 (négy) heti részletnek (heti törlesztésű kölcsön esetén) megfelelő összeg visszatérítését biztosítja, a lentiekben meghatározott módon.

A kedvezmény visszatérítésének módja:

A promóció feltételeinek teljesülése esetén a Provident a kedvezményt
utólagosan, a fennálló teljes tartozás fenti (iv) pont szerinti maradéktalan megfizetésének időpontját követő 40 munkanapon belül - de nem korábban, mint 2020. május 18. – téríti vissza az akciós kedvezményre jogosult ügyfeleknek olyan módon, hogy a promóciós kedvezménynek megfelelő összeget az ügyfél otthonában, készpénzben történő átadás (otthoni szolgáltatást igénybe vevő ügyfelek esetében), vagy banki átutalás útján (otthoni szolgáltatást igénybe nem vevő ügyfelek esetében) visszafizeti a jogosult ügyfelek részére. Amennyiben a járványügyi helyzetre tekintettel a visszatérítés nem adható át készpénzben a promóciós feltételeknek megfelelő ügyfélnek, akkor a Provident a nyilvántartási rendszerében rögzített telefonos elérhetőségen felveszi a kapcsolatot az ügyféllel annak érdekében, hogy a visszatérítés egyéb lehetséges módjáról egyeztessenek, és ennek megfelelően téríti vissza a kedvezmény összegét. Banki átutalás esetében a Provident a visszatérítés összegét az ügyfél azon bankszámlájára utalja át, amelyet az ügyfél a szerződéskötéskor vagy a készpénzben történő átadás kiváltása érdekében a telefonos egyeztetés során megadott.  Az ügyfél köteles bejelenteni a Provident részére, amennyiben bankszámlaszáma megváltozott, ennek elmulasztásából eredő károkért a Provident nem vállal felelősséget.

A promóciós kedvezmény igénybevételéhez a fenti (i) pont szerinti kölcsönszerződés, valamint a mellé esetlegesen opcionálisan igényelt otthoni szolgáltatás nyújtására vonatkozó megbízási szerződés és/vagy előrelátó csomag igénybevételére vonatkozó megállapodás alapján a tartozás rendezésének időpontjában fennálló teljes tartozás megfizetése szükséges a Provident részére, a promóciós kedvezmény összege abból nem vonható le és abba nem számítható be.   

Egyéb feltételek:

A promóció nem vonatkozik arra az esetre, ha az ügyfél a fenti feltételeknek megfelelő kölcsönszerződést 14 (tizennégy) napon belül, vagy előrelátó csomag igénybevételével kötött szerződések esetén 30 (harminc) napon belül felmondja, illetve attól eláll
.

Bármely kér­dés, panasz vagy reklamáció esetén az alábbi elérhetőségeken keresheti a Providentet: telefonon a Provident Ügyfélszolgálatán (06-80-60-60-60) vagy írásban (Provident Pénzügyi Zrt. Ügyféltájékoztatási Csoport, 1082 Budapest, Futó u. 47-53.;
e-mail: provident@provident.hu).