MUNKÁLTATÓI VISSZAÉLÉS-BEJELENTÉSI RENDSZER

A Provident Pénzügyi Zrt. kiemelt figyelmet fordít arra, hogy működése során a jogszabályi előírásoknak megfelelően, etikusan és felelősen járjon el. Ennek eleget téve a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény 13-16. §-a alapján a meghatározott magatartási normák megsértésének bejelentésére munkáltatói visszaélés-bejelentési rendszert üzemeltet. A munkáltatói visszaélés-bejelentési rendszeren keresztül tehető meg minden olyan bejelentés, amely alapján a bejelentő álláspontja szerint a Provident Pénzügyi Zrt. valamely munkavállalója megalapozottan gyanúsítható azzal, hogy visszaélést követett el, vagy megsértette a foglalkoztatás és az etikus működés szabályait.

A bejelentéseket Provident Pénzügyi Zrt. az alábbi elérhetőségeken fogadja:

-          a 06 20 881 06 70-es telefonszámon (ahhoz tartozó hangpostán);

-          a belso.bejelentes@provident.hu e-mailcímen;

-          a 1082 Budapest, Futó utca 47-53. szám alatti címre levélben megküldött küldemény útján. A postai úton tett bejelentés esetén az anonimitás megőrzése érdekében a borítékon fel kell tüntetni a „belső bejelentés” megjelölést.

A fentiekben megadott elérhetőségeken a Provident Pénzügyi Zrt. kizárólag az olyan bejelentéseket fogadja, amelyek tárgya a bejelentő által tapasztalt, gyanított esetleges visszaélés. A fogyasztók (ügyfelek, érdeklődők) a Provident Pénzügyi Zrt. tevékenységére, mulasztására, illetve szolgáltatására vonatkozó jelzéseiket, panaszaikat továbbra is a Panaszkezelési tájékoztatóban megadott módokon, illetve elérhetőségeken jelezhetik a Társaság felé. 

Tájékoztatjuk a bejelentőket, hogy:

 • A bejelentési rendszerbe a Provident Pénzügyi Zrt. munkavállalói, valamint a Provident Pénzügyi Zrt.-vel szerződéses viszonyban álló, vagy olyan személyek tehetnek bejelentést, akiknek a bejelentés megtételéhez vagy a bejelentés tárgyát képező magatartás orvoslásához méltányolható jogos érdekük fűződik.
 • A bejelentés megtételekor a bejelentő nevét és lakcímét, telefonos bejelentés esetén telefonszámát, jogi személy bejelentő esetén annak székhelyét és a bejelentést benyújtó törvényes képviselőjének nevét, telefonszámát köteles megadni, továbbá nyilatkoznia kell arról, hogy a bejelentést jóhiszeműen teszi olyan körülményekről, amelyekről tudomása van, vagy kellő alappal feltételezi, hogy azok valósak.
  • A telefonos úton tett bejelentésnél, a amennyiben a hívószám megjelenítése engedélyezve van a hívó telefonkészülékén, a rendszer minden esetben rögzíti azt a telefonszámot, amelyről a hívás érkezik. Amennyiben a bejelentő névtelen bejelentést kíván tenni (azaz el kívánja kerülni, hogy az esetleges beazonosíthatóság lehetőségét), akkor a bejelentését telefonos úton a hívószám elrejtésével, továbbá email útján, illetve postai úton javasolt megtenni.
 • A bejelentést jóhiszeműen kell megtenni, a rosszhiszemű bejelentés jogi következményt vonhat maga után.
 • A bejelentés különleges személyes adatot (2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 3. § 3. pont) nem tartalmazhat.
 • A bejelentési rendszerbe nem kerül felvitelre a bejelentésben nem érintett harmadik személyre vonatkozó, a bejelentés kivizsgálásához nem szükséges, valamint a törvény szerint nem kezelhető adat.
 • A bejelentő és a bejelentett személyazonosságát a rendszer a vizsgálat valamennyi szakaszában bizalmasan kezeli.
 • A Provident Pénzügyi Zrt. a bejelentés kivizsgálása során minden esetben úgy jár el, hogy a nem névtelen bejelentő személyét a bejelentést kivizsgálókon kívül más ne ismerhesse meg.
 • A név nélküli vagy azonosíthatatlan bejelentő által megtett bejelentés vizsgálata a törvény szerint mellőzhető, de a Provident Pénzügyi Zrt. törekszik ezen bejelentések kivizsgálására.
 • A Provident Pénzügyi Zrt. a korábbival azonos tartalmú, ugyanazon bejelentő által tett ismételt, a sérelmezett tevékenységről vagy mulasztásról való tudomásszerzéstől számított hat hónap után tett bejelentés vizsgálatát mellőzheti.
 • A Provident Pénzügyi Zrt. a bejelentőt – ha azonosítható – tájékoztatja a vizsgálat eredményéről. A bejelentett személyt is tájékoztatja a bejelentésről, kivéve, ha ez a vizsgálatot meghiúsítaná. A tisztességes eljárás követelményének megfelelően biztosított, hogy a bejelentéssel érintett személy a bejelentéssel kapcsolatos álláspontját személyesen vagy jogi képviselője útján is kifejtse, azt bizonyítékokkal alátámassza.
 • A kivizsgálás törvényi határideje 30 nap, amely indokolt esetben legfeljebb 90 napra meghosszabbítható.
  • Ha a vizsgálat alapján a bejelentés nem megalapozott vagy további intézkedés megtétele nem szükséges, a bejelentésre vonatkozó személyes adatokat a vizsgálat befejezését követő 60 napon belül a Provident Pénzügyi Zrt. törli.
  • Ha a vizsgálat alapján intézkedés megtételére kerül sor – ideértve a rosszhiszemű bejelentővel tett intézkedést is – a bejelentésre vonatkozó adatok a bejelentés alapján indított eljárások jogerős lezárását követően kerülnek törlésre.